Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp Thành lập công ty tại TpHCM

7:31 pm - Thursday April 17, 2014

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày ….tháng …năm

Số: …………….

Nợ: …………….

Có: …………….

- Căn cứ Quyết định số: …………………ngày ….tháng ….năm …….của …………………..

…………………………………………………………………………………….Về việc đánh giá lại TSCĐ

- Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………………………….

Đại diện ……………………………………………………………………..Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………………

Đại diện ……………………………………………………………………..Ủy viên

- Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………………………….

Đại diện ……………………………………………………………………..Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

Cộng

x

x

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ….tháng ….năm ….

Ủy viên/người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

No comments yet.

Leave a Reply

phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game