Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp ở tại TPHCM, Hà Nội, Dịch vụ kế toán, Chữ ký Số, In hoá đơn, Văn phòng chia sẻ, Thành lập công ty, doanh nghiệp |Dao tao ke toan, hoc ke toan tong hop o tai TPHCM, Ha Noi, Dich vu ke toan, Chu ky So, In hoa don, Van phong chia se, Thanh lap cong ty, doanh nghiep

3:57 am - Friday December 19, 2014

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04 – TSCĐ

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày ….tháng …năm

Số: …………….

Nợ: …………….

Có: …………….

- Căn cứ Quyết định số: …………………ngày ….tháng ….năm …….của …………………..

…………………………………………………………………………………….Về việc đánh giá lại TSCĐ

- Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………………………….

Đại diện ……………………………………………………………………..Chủ tịch hội đồng

- Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………………

Đại diện ……………………………………………………………………..Ủy viên

- Ông/Bà: ……………………………………….Chức vụ: ………………………………………….

Đại diện ……………………………………………………………………..Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị còn lại theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

Cộng

x

x

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.

Kết luận: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày ….tháng ….năm ….

Ủy viên/người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

No comments yet.

Leave a Reply

Một widget trên Đào tạo kế toán, học kế toán tổng hợp ở tại TPHCM, Hà Nội, Dịch vụ kế toán, Chữ ký Số, In hoá đơn, Văn phòng chia sẻ, Thành lập công ty, doanh nghiệp | Dao tao ke toan, hoc ke toan tong hop o tai TPHCM, Ha Noi, Dich vu ke toan, Chu ky So, In hoa don, Van phong chia se, Thanh lap cong ty, doanh nghiep

Bạn có thể thả widget vào đây, Apperance -> Widgets -> Footer Center widget

  • Thống kê


    Tổng khách viếng thăm : 320501
    Khách hôm nay : 4
  • DMCA.com Protection Status